TR EN

Amaç ve Hedefler

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Kuruluş Amacı Nedir?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin amacı; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ve üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği destekleme, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Teknolojik Geliştirme Bölgelerinin Hedefleri Nelerdir?

•    Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak,
•    Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak,
•    Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek,
•    Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak,
•    Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak,
•    Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek,
•    Üniversite – sanayi işbirliğini etkin ve sürekli kılmak,
•    Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak,
•    Nitelikli iş gücüne ülke içinde istihdam yaratmak,
•    Ar-Ge çalışmalarında uluslararası işbirliğini güçlendirmektir.
•    Bölgede yerel hammadde kullanan ve katma değeri yüksek üretim yapan, ileri teknoloji kullanan/üreten     şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek,
•    Teknolojinin geliştirilmesini, transferini ve ticarileştirilmesini teşvik etmek,
•    Şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri altyapı ve teknik destek sağlamak,
•    Yüksek Teknoloji Enstitüsü/Üniversite-Sanayi işbirliğinin özlenen üst düzeyde gerçekleşmesine katkı sağlamak,
•    Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Üniversitelerdeki araştırmaların ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak,
•    Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyini yükselterek, uluslararası rekabet gücünün, artırılmasına ve     ekonominin gelişimine katkıda bulunmak

Temel hedef ve amaçlara ulaşmış bir teknopark olarak İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi; (Teknopark İzmir) Türk sanayinin teknolojik sorunlarının çözümüne yönelik bir başvuru odağı haline gelmiştir. Böylece;
•    Bilgi birikimi ve araştırma-geliştirme sonuçları ile ilgili olarak Türk sanayini bilgilendirme görevini üstlenmekte ve
•    Ekonomik ve toplumsal dönüşüm için sanayi kuruluşları ile birlikte sözleşmeli projeler yaparak, bölge ekonomisine olumlu katkı sağlamaktadır.