TR EN

İşletme Yönergesi

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi
«Teknopark İzmir»

İŞLETME YÖNERGESİ
Kabul tarihi : 31.05.2017
Revizyon2 : 28.03.2018
 
Sistematik
 

Başlık:                                                                                                          Sayfa:

I.          Yönergenin Amacı

Madde – 1  ………………………………………………………………………………………  1

II.        Yönergenin Kapsamı

Madde – 2 ………………………………………………………………………………………   1

III.       Tanım ve Kısaltmalar

Madde – 3 ………………………………………………………………………………………   1

IV.       İlgili Mevzuat

Madde – 4 ………………………………………………………………………………………   4

V.        Genel Hususlar

1.         Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vizyonu

Madde – 5 ………………………………………………………………………………………   4         

2.         Teknoloji Geliştirme Bölgesi Amaçları

Madde – 6 ………………………………………………………………………………………   5

3.         Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Yönetim Kurulu

Madde – 7 ………………………………………………………………………………………   5         

VI.       Bölgeye İlişkin Bilgiler

1.         Bölge Sınırları

Madde – 8 ………………………………………………………………………………………   5

2.         Bölge İmar Planı

Madde – 9 ……………………………………………………………………………………….  5

3.         Parselasyon Planı

Madde – 10 ……………………………………………………………………………………… 7

4.         Arazi Durumu

Madde – 11 ……………………………………………………………………………………… 7

5.         Bölge arazisinin kullanımı

Madde – 12 ……………………………………………………………………………………… 7

VII.      Ar-Ge Projesi - Tasarım Projesi Başvuruları 

1.         Başvuru Süreci

Madde – 13………………………………………………………………………………………. 7

2.         Değerlendirme Süreci

Madde – 14………………………………………………………………………………………. 9

3.         Karar süreci

Madde – 15………………………………………………………………………………………. 10

4.         Belge ve Bilgilerin Doğruluğu

Madde – 16………………………………………………………………………………………. 10

VIII.    Teknolojik Ürün Belgesi ve Üretim İzni Başvuruları 

1.         Başvuru Süreci

Madde – 17………………………………………………………………………………………. 10

2.         Değerlendirme Süreci

Madde – 18………………………………………………………………………………………. 11

3.         Karar süreci

Madde – 19………………………………………………………………………………………. 11

1.         Belge ve Bilgilerin Doğruluğu

Madde – 20………………………………………………………………………………………. 12

IX.       Firmaların Bölgedeki Faaliyet Süreci

1.         Bölgedeki Faaliyetlerde Uyulması Gereken Hususlar

Madde – 21………………………………………………………………………………………. 12

a.         Firmaların bölgeye taşınmadan tamamlanması gereken işlemler

Madde – 22………………………………………………………………………………………. 12

b.         Firmaların bölgeye taşınırken uyması gereken hususlar

Madde – 23………………………………………………………………………………………. 13

c.         Firmaların bölgedeki faaliyetleri süresince uyması gereken hususlar

Madde – 24………………………………………………………………………………………. 13

d.         Ofis alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar

Madde – 25………………………………………………………………………………………. 14

e.         Ortak alanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar

Madde – 26………………………………………………………………………………………. 14

f.         Bölgeye giriş çıkışlar

Madde – 27………………………………………………………………………………………. 15

2.         Bölgedeki faaliyetlerin izlenmesi

a.         Faaliyet İzleme formu

Madde – 28………………………………………………………………………………………. 15

b.         Çalışan Personel Bilgi formu

Madde – 29………………………………………………………………………………………. 16

c.         SGK Bilgi Formu

Madde – 30………………………………………………………………………………………. 16

3.         Firmaların Bölgedeki faaliyetlerinin denetlenmesi

Madde – 31………………………………………………………………………………………. 16

X.        Firmaların Bölgede Yer Alma Seçenekleri

1.         Ofis Alanı Kiralama

Madde – 32………………………………………………………………………………………. 17

2.         Bina İnşa Etme

a.         Teknopark firmalarının kendi binasını inşa etmesi

Madde – 33………………………………………………………………………………………. 17

b.         Yatırımcı olarak AR-GE Binası inşa edilmesi

Madde – 34………………………………………………………………………………………. 18

XI.       Üniversite ile olan İşbirliği ve ilişkiler

1.         Öğretim Üyelerinin Bölgede Çalışması

Madde – 35………………………………………………………………………………………. 18

2.         Eğitim İşbirliği

Madde – 36………………………………………………………………………………………. 19

3.         Araştırma İşbirliği

Madde – 37………………………………………………………………………………………. 19

4.         Sosyal Amaçlı İşbirlikleri

Madde – 38………………………………………………………………………………………. 20

XII.      Hizmetler

Madde – 39………………………………………………………………………………………. 20

XIII.    Yönetici Şirket Yetki ve Görevleri

1.         Yönetici Şirket

Madde – 40………………………………………………………………………………………. 23

2.         Yönetici Şirket’in Yetki ve Görevleri

Madde – 41………………………………………………………………………………………. 23

XIV.    Genel Müdürlüğe Verilecek Bilgiler

Madde – 42………………………………………………………………………………………. 27

XV.     4691 sayılı Kanun Gereğince Firmalara Uygulanacak Muafiyet ve İstisnalar

Madde – 43………………………………………………………………………………………. 27

XVI.    Yönergenin Yürürlüğe Girmesi ve Değişiklikler

Madde – 44………………………………………………………………………………………. 31

 1. Yönergenin Amacı

Madde – 1 :

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanununa uygun olarak kurulan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İşletme Adı: «Teknopark İzmir»)’de yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölge’de yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esaslar, bu Yönerge ile düzenlenmektir.

 1. Yönergenin Kapsamı

Madde – 2:

Yönerge; Bölge’de faaliyet gösterecek girişimcilerin ve öğretim üyesi, araştırmacı, Ar-Ge personeli, teknisyen gibi görevlilerin hak ve yükümlülüklerini ve onlara sağlanacak hizmetleri ve Bölge’de yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

 1. Tanım ve Kısaltmalar

Madde – 3:

Bu Yönerge’de geçen;

 1. Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dâhil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,
 2. Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,
 3. Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, bu Bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini,

ç)    Ar-Ge merkez veya enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı mekanları,

 1. Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri,
 2. Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından yürütülen projeyi,
 3. Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
 4. Bölge: İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni, işletme adı ile «Teknopark İzmir»’i,

ğ)    Bölge alanı: Arazi üzerinde, koordinat değerleriyle sınırları belirlenmiş Bölgenin müstakil her bir alanını,

h)    Bölge işletme yönergesi: Bölge’de yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, yönetici şirket tarafından hazırlanan işbu yönergeyi,

ı)     Destek: Bölgeler için gerekli altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerden yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı için Bakanlık bütçesine konulan ödeneği,

i)     Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,

j)     Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,

k)    Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri,

l)     İdare binası: Yönetici şirketin Bölge’de vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, içerisinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin, ayrıca ihtiyaç olması halinde girişimcilerin de yer alabileceği yapıyı,

m)   Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu,

n)    Kuluçka merkezi (inkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci Girişimcilere ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları,

o)    Ön kuluçka: İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş tekil veya birkaç kişiden oluşan girişimci grubuna, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi maksadıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapıları,

ö)    Proje bitirme belgesi: Bölgede başlatılan Ar-Ge veya tasarım projelerinin Bölgede sonuçlandırılmasını takiben, girişimcinin talebi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenen formata uygun olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen belgeyi,

p)    Proje fikri doğrulama: Girişimci tarafından ortaya konan projenin; sahip olunan veya ulaşılabilen teknolojiler çerçevesinde yapılabilirliği (teknik doğrulama) ile ticarileştirme aşamasında kullanılması düşünülen iş modelinin uygunluğunun (ticari doğrulama) değerlendirilmesi işini,

r)     Proje süresi: Yazılım, Ar-Ge veya tasarım projeleri ile ilgili olarak yönetici şirket Proje Değerlendirme Komisyonundan onaylanmış, Bölge içi veya Bölge dışı tüm Bölümleri kapsayan projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçen süreyi,

s)    Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,

ş)    Tasarım projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi,

t)     Tasarım personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri,

u)    Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri,

ü)    Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik Girişimcilerin, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti,

v)    Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

y)    Teknoloji transfer ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı,

z)    Teknolojik ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü,

aa)  Üniversite: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nü,

bb)  Üretim birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,

cc)  Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü,

çç)  Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,

dd)  Yapılabilirlik raporu: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yapılabilirlik Raporu Hazırlama Esaslarına göre hazırlanan raporu,

ee)  Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

ff)   Yazılımcı personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,

gg)  Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

ğğ)  Yönetici şirket: İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi’ni

hh) Proje kabul belgesi: Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin, proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elektronik ortamda oluşturulmuş proje kodunu içeren belgeyi,

ıı)   Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını, ifade eder.

 1. İlgili Mevzuat

Madde – 4:

Yönergenin hazırlanmasında;

 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
 • 10.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
 • 5746 sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu
 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 • 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
 • 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 2547 sayılı YÖK Kanunu
 • Katı Atık Yönetmeliği
 • Atık Su Yönetmeliği
 • Gürültü Yönetmeliği
 • Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik  
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

ilgili maddeleri dikkate alınmıştır.

 1. Genel Hususlar
  1. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vizyonu

Madde – 5:

Teknopark İzmir; üniversite ve üretim sektörleri arasında işbirliğine olanak sağlayarak ülke sanayisinin geliştirilmesi amaçlı teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi yönünde çalışmaların yapıldığı özel bir bölgedir. Teknopark İzmir’in vizyonu; birlikte düşünen, üreten, geliştiren sinerjik yaşam ortamı ve ihtisaslaşmış hizmetleri ile taze fikirlerin tekno-girişime dönüştüğü, İzmir'in dünyaya açılan gözde teknokenti olmaktır.

 1. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Amaçları

Madde – 6:

Teknopark İzmir’de; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, araştırmacılara yaratıcılıklarını sergileme imkânlarının sağlanması ve ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması, sanayinin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

 1. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Yönetim Kurulu

Madde – 7:

Bölgenin yönetimi, denetimi ve işletilmesinden sorumlu Yönetici Şirket, anonim şirket statüsünde kurulmuş olan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi’dir. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu en az üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıllık bir görev süresi için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

 1. Bölgeye İlişkin Bilgiler
 1. Bölge Sınırları

Madde – 8:

4691 nolu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde, 12.11.2002 tarih ve 24934 no.lu Resmî Gazete’de ilân edilen “İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi”; İzmir-Çeşme Karayolu ile Karaburun Yolu’nun oluşturduğu kavşağın çevresinde konumlanan, İzmir kent merkezinden yaklaşık 45 Km uzaklıkta, doğuda Urla Belediye sınırı, güneyde İzmir-Çeşme Otoyolu, batıda Barbaros Köyü Yolu, kuzeyde ise Bozburun ile çevrili olup yaklaşık 3500 Hektar. büyüklüğündeki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Urla Kampusu içinde yer alan, Barbaros Köy Yolu’nun doğusundaki 218,4 ha.'lık arazi ile 08.08.2003 tarih ve 25193 no.lu Resmî Gazete’de “EK BÖLGE” ilân edilen, aynı kampus içinde yer alan 6,4 ha.'lık araziden oluşmakta iken; 13.03.2017 tarihli Bakanlar Kurulunun,  2017/10064 sayılı kararına göre,  06.05.2017 tarih ve 30058 no.lu Resmî Gazete’de yukarıda bahsedilen söz konusu EK bölge “ANA BÖLGE” olarak revize edilmiş olup, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İYTE ile aynı  kampus içinde yer alan 6,4 ha.'lık araziden oluşmaktadır.

Bölgenin üzerinde yer aldığı alanlar Kanunun 4. maddesine göre, 07.10.2002 tarih, 2002/4889 sayılı ve 21.07.2003 tarih, 2003/5962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile “İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak tespit edilmiş ve bu kararlar tarih ve sayıları yazılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 1. Bölge İmar Planı

Madde – 9:

Bölge imar planları ve imar planı değişiklikleri, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetici Şirket tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır.

Resmî Gazete’de sınır ve koordinatları yayımlanan Bölge alanına ait imar planlarında, Bölge alanının özelliği ve ihtiyaçları göz önüne alınarak Kanuna uygun olarak Bakanlık tarafından çıkarılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İmar Planı Hazırlanmasında Uyulması Gereken Usul ve Esaslara göre Ar-Ge Alanı veya Teknolojik Ürün Üretim Alanı gibi arazi kullanım kararları yer alır.

İmar planı açıklama raporu ekinde, Bölge başvurusu için temin edilmiş olan kısıtlılık belgeleri yer alır. Ayrıca, rapor içerisinde ilgili kurum tarafından onaylanmış imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu sonuç ve öneriler bölümü ile imar planına konu taşınmaz mallara ait güncel takyidatlı tapu kayıt bilgisi de bulunur. Bakanlığa onanmak üzere sunulacak olan imar planı öncesinde, Bölge içerisinde yer alan üniversite, Hazine ya da diğer kamu kurum veya kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazların yönetici şirket adına gerçekleştirilmiş tahsis işlemi belgelendirilir.

Bölge imar planları çerçevesinde oluşturulan ada ve parsellerde bir bina yapılabileceği gibi birden fazla bina da yapılabilir.

Bölge’ye ait kentsel tasarım projesi ya da yerleşim projesinde veya vaziyet planında; yol, meydan, park, otopark, yeşil alan ve benzeri gösterimler ile oluşan yol ve parsellerin koordinat ve kot değerleri ayrıca Bakanlığa verilir.

Bölge’ye ait imar planları Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bakanlıkça onaylanmış Bölge imar planları belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediyesince, dışında ise valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde intikal tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilir. Bu ilan yerel ve ulusal basın organları ile halkın bilgisine sunulur. Planlar, kesinleşmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kurum kuruluşlara bilgi için gönderilir.

Bir aylık süre içinde imar planlarına itiraz edilebilir. İtirazlar ilan süresinin bitiminde ilgili idaresince Bakanlığa iletilir. Bakanlığa intikal eden itirazlar otuz gün içinde incelenerek kesin karara bağlanır. İmar planı değişiklikleri de aynı usul ve esaslara tabidir.

Yönetici şirket, 3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifini kendi bünyesinde bulundurması veya bünyesindeki ortağı kamu kurumu ya da kuruluşunda çalışan yeterlilik belgesine sahip plan müellifinin bulunması halinde planlama grubu oluşturarak imar planlarını hazırlayabilir. Bu nitelikleri taşımayan yönetici şirket, imar planlarını yeterliliğe haiz plan müelliflerine veya müellif kuruluşlara hazırlattırabilir.

Planlanacak her bir Bölge alanı bütününde, maksimum yükseklik serbest bırakılmak kaydıyla, taban alanı katsayısı yüzde kırkı, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde Emsal(E)=1.00’i, diğer yerlerde Emsal(E)=0.70’i geçemez. 6 ncı madde kapsamında temin edilen kısıtlılık belgeleri aynı zamanda imar planına esas görüşler olarak değerlendirilir. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüş isteyebilir. Bodrum katlar, cepheleri hizasındaki en düşük doğal veya düzeltilmiş bahçe kotunda veya üzerinde kalmak, hiçbir noktada hizasındaki bahçe kotlarına göre gömülmemek şartı ile bağımsız olarak iskan edilebilir ve bu bağımsız bölümler ile ortak alanlar emsale dahil değildir.

    Bölge alanı ilan edildiğinde üzerinde bina var ise; ön, yan ve arka bahçe mesafelerinde fiili durum esas alınır.

       Bölge’ye ait imar planlarının onaylanmak üzere Bakanlığa sunulması işlemi Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sonuçlandırılır. Bu işlemin bu süre içerisinde tamamlanmaması halinde,  yönetici şirket süre uzatımı için Bakanlığa müracaat eder. Bakanlık uygun görmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay ek süre verebilir. Bu ek süre içerisinde imar planlarının onaylanmak üzere Bakanlığa sunulmaması durumunda, Bakanlar Kurulunun Bölgenin ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bu durum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Bakanlar Kurulu kararında; sınır değişikliği öncesinde imar planı onanmış Bölge alanları için ya da Bölgeye ait birden fazla alan ilan edilmiş ve bu alanlardan en az birine ait imar planı onanmak üzere Bakanlığa sunulmuş ise imar planı sunulmamış diğer Bölge alanları için iptale ilişkin bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Bölge alanı imar planları tek seferde yapılabileceği gibi, etaplar halinde de yapılabilir. Her bir etap alan miktarı, o Bölge alanının % 30’undan az olamaz. Bu durum plan açıklama raporunda belirtilir.

 1. Parselasyon Planı

Madde – 10:

Parselasyon veya alan tahsisi planları kesinleşmiş uygulama imar planına göre Yönetici Şirket’çe hazırlanır, Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Yapı adalarında harita koordinatları üzerinden alan tahsisi yapılır ve binalar için üst hakkı tesis edilir. Üst hakları ve yapılaşma koşulları köşe koordinatları üzerinde tahsis edilen alanlara göre belirlenir

 1. Arazi Durumu

Madde – 11:

Bölge, İzmir kent merkezinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktadır. İzmir-Çeşme karayolu ile İzmir-Karaburun Yolu’nun oluşturduğu kavşağın çevresinde konumlanmaktadır. Doğuda Urla Belediye sınırı, güneyde İzmir-Çeşme Otoyolu, batıda Barbaros Köyü Yolu, kuzeyde ise Bozburun ile çevrili olan ve yaklaşık 3500 Hektar büyüklüğündeki İYTE Kampüsü içerisinde yer almaktadır. Otoyol ve çevre yolu bağlantısı ile İzmir’in önemli merkezlerine ulaşım sorunsuz olarak sağlanmaktadır.    

 1. Bölge arazisinin kullanımı

Madde – 12:

Bölge olarak belirlenen araziler Kanun amacı dışında başka amaçlarla kullanılamaz.

Yönetici şirket, Bölge’de akademik, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla; Bölge’nin toplam yapılaşma hakkının % 25’ini aşmayacak kesimi üzerinde Bölge amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik kazandırmak ve Bölge’nin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı oluşturmak üzere gerekli bina ve tesisleri kurabilir, işletebilir, kiraya verebilir.

Bölge içerisinde yer alan yönetici şirket ile kamu kurumu ya da kuruluşlarına ait gayrimenkullerin satışı yapılamaz.

 1. Ar-Ge Projesi - Tasarım Projesi Başvuruları  
 1. Başvuru Süreci

Madde – 13:

Teknopark İzmir’de faaliyetlerine başlamak isteyen ya da faaliyetlerini bölgeye taşımak isteyen girişimciler başvurularını ön başvuru ve başvuru olmak üzere iki adımda gerçekleştirirler.

Ön başvuru için Teknopark İzmir web sitesinde bulunan ön başvuru formu doldurularak gönderilir. Ön başvuru formu Teknopark İzmir Girişimci İlişkileri Birimi uzmanlarınca incelenerek, ön başvurunun niteliğine göre kesin başvuruya geçilmesi için onay verilir ya da gerekçesi ile birlikte başvuru reddedilir. Ön başvurunun reddedilmesi durumunda girişimciye ilgili sistem (ön başvurunun yapıldığı portal yazılımı) üzerinden gönderilen e-posta ile bilgilendirme yapılır.

Ön başvurunun onaylanması ile yine ilgili sistem üzerinden onay durumunun haber verilmesinin yani sıra, girişimcinin kesin başvuru yapabilmesi için Yönetici Şirket tarafından kullanılmakta olan güncel portal yazılımına giriş yetkisi verilir. Akabinde yönlendirmeler ile şifre oluşturması sağlanarak girişimci başvuru yapabilir duruma gelir.

Başvuru formu, Girişimci bilgileri, personel bilgileri ve proje bilgileri olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

Girişimci bilgileri bölümüne, hali hazırda Girişimcisi bulunan ve bu Girişimci ile bölgeye başvuru yaparak Girişimci merkezini taşımak isteyen ya da şube açmak isteyen Girişimciler verilerini girmelerinin yanı sıra aşağıda sıralanan evraklar portaldaki ilgili bölüme pdf uzantılı dosya şeklinde yüklenir:

 • İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odası Kaydı
 • Vergi Levhası
 • Girişimci/Ürün Broşürleri
 • Son üç yıllık kar-zarar tabloları
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
 • Bilançolar

Personel bölümüne, projede çalışacak ve aynı zamanda proje yürütücüsü olacak en az bir personelin girilmiş olması gerekmektedir. Projede çalışacak diğer personeller içinse,  personelin projedeki rolü ve personel sayısının belirtilmesi yeterli olacaktır.

Proje bölümüne, projeye ait tüm hedefler, yöntemler iş akışları ilgili alanlara doldurulur. Projeye ait varsa detay bilgiler ek dokumanlar şeklinde portaldan eklenebilir.

Başvuru bedeli, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ‘nin internet adresinde belirtilen hesap numarasına yatırılır ve dekontu portala yüklenerek bildirim sağlanır.

Başvuru tamamlandığında sistem üzerinden değerlendirilmeye gönderilen başvuru formu ve ayrıca çıktısı da imzalı ve varsa kaşeli olarak Girişimci İlişkileri Birimine teslim edilir.

Proje başvurusu Yönetici Şirket tarafından Proje Değerlendirme Komisyonu’na iletilir ve her komisyon üyesinin görüşü ayrı ayrı alınarak Yönetici Şirket nihai kararı verir. Projenin başvurunun değerlendirilme neticesi e-posta ile girişimciye bildirilir. Olumlu şekilde nihayete erdirilen süreçte, Girişimci yetkilisi ile Ar-Ge alanı alan tahsis sözleşmesi yapılır.

Ar-Ge alanının belirlenmesi, girişimcinin ihtiyaçları ve ilgili zamanda Bölge’de mevcut uygun ofis alanlarının uygunluk durumuna göre belirlenir, Girişimci talebine uygun ofisin belirlenmesinde nihai karar Yönetici Şirkete aittir. Ar-Ge alanı tahsis sözleşmesinin süresi, Girişimcinin beyan etmiş olduğu projenin süresi ile aynıdır. Girişimcinin birden fazla projesi var ise, en uzun proje süresi dikkate alınır.

Girişimcinin bölgeye kabulü, aşağıdaki evrakları teslim etmesi ile sonuçlanır.

 • Vergi Levhası
 • Tic. Sicil Gazetesi
 • Oda sicil Kaydı
 • Tic. Sicil Tasdikname
 • İmza Sirküleri
 • Vergi Dairesi Yoklama Fişi
 • SGK İşyeri Sicil Belgesi

Yukarıdaki belgelerin tesliminden sonra, Maliye Bakanlığı’na (Vergi Dairesi) ve Sosyal Güvenlik İl Sigorta Müdürlüğü’ne bildirim yapılması amacıyla, gerekli bildirim yazıları Girişimci İlişkileri Birimi tarafından hazırlanarak Girişimciye teslim edilir.

 1. Değerlendirme Süreci

Madde – 14:

Bölgede faaliyet sürdürmek isteyen yeni Girişimci başvuruları Yönetici Şirket tarafından ön değerlendirmeye alınır. Başvuru sahibinin nitelikleri ile bölgede yürütmek isteği işlerin, Kanun, Yönetmelik ve Bölge kuruluş amaçlarına uygun olup olmadığı incelenir. Yönetici Şirket Ön Değerlendirme sonucunda başvuruyu gerekçe göstermeksizin reddedebilir.

Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular, asıl başvuruyu Yönetici Şirketin kullandığı portal üzerinden gerçekleştirirler. Yönetici şirket başvuru formunu sektörlerine göre konusunda uzman kişilerce oluşturulmuş hakem bilirkişilere iletilir. Bilirkişilerin gerekli görmesi halinde başvuru sahipleri ile bir araya gelme, ek belge talep etme, birebir görüşme ve/veya sunum yapmalarını talep edebilir.  

Yönetici Şirket, Bölgede faaliyetlerine devam etmekte olup yeni proje yapmak isteyen Girişimcinin Yönetici Şirket’in kullandığı portal yazılımı üzerinden sunduğu projeyi hakem bilirkişilerine değerlendirmek üzere iletir. Değerlendirme sonucu hakkında başvuru sahibi bilgilendirilir.

Hakem değerlendirmeleri de ilgili yazılım üzerinden yapılsa dahi değerlendirme sonucu çıktı alınarak ıslak imzalı şekilde Yönetici Şirket’e teslim edilir. 

Proje Değerlendirme Komisyonu, başvuruları şu kriterlere göre değerlendirir;

 • Bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geliştirmek suretiyle tasarlanıp tasarlanmadığı,
 • Var olan bir ihtiyacı daha iyi düzeyde karşılayıp karşılamadığı,
 • Ürünün ihracat veya ithal ikamesi potansiyelinin olup olmadığı,
 • Yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunup bulunmayacağı,
 • Sahip olduğu teknik özelliklerin ve/veya farklılıklarının teknolojik düzeydeki yenilikçiliği temsil edip etmediği,
 • Ürün malzemelerinin, parçalarının ve yerine getirdiği işlev/işlevlerin birbiriyle uyum gösterip göstermediği,
 • Ürünün tasarım özelliklerinin geliştirmeye açık olup olmadığı,

 

 1. Karar süreci

Madde – 15:

 

Yönetici Şirketin belirlediği süre içerisinde, Değerlendirme Heyeti Üyelerinin de görüşleri dikkate alınarak Girişimcinin bölgeye kabulü konusunda nihai karar verilir. Girişimcinin bölgeye kabul edilebilmesi için hakem bilirkişilerin çoğunluğunun olumlu görüş bildirmesi gereklidir.

Yönetici şirket, Başvuru süreci olumlu olarak değerlendirilen şirketin bölgeye kabulünü ilk yönetim kurulu toplantısı gündemine alır ve sonuç hakkında karar verilir.

       Yönetici Şirket tarafından başvuruları olumlu bulunan ve yönetim kurulunda kararı alınan başvuru sahibi Girişimciler veya şahıslar sözleşme için davet edilir. Başvuru sahiplerinin taleplerine uygun bir ofis var ise Ar-Ge alanı tahsis sözleşmesi yapılır. Eğer Girişimci taleplerine uygun ofis bulunmuyorsa, Girişimci bekleme listesine alınır.

       Mevcut Girişimcilerin yeni proje başvuruları olumlu bulunduğu takdirde, projeye başlamaları için ayrıca yönetim kurulu kararı alınmaz. Mevcut Girişimciye, yeni projesinin onay durumu portal üzerinden gönderilen mail ile olumlu sonucun bildirilmesinin ardından, Girişimcinin önceden kararlaştırdığı tarih de dikkate alınarak ya da Yönetici Şirket tarafından belirlenen Teknopark Başlangıç Tarihi itibariyle proje yürütülmesine başlanır. 

       Yönetici şirket, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı desteği alan projeler, Avrupa Birliği projeleri gibi önceden bir değerlendirme sürecinden geçerek Ar-Ge içeriği onaylanmış projeleri Proje Değerlendirme Komisyonu görüşü almadan da onaylayabilir, gerekli görürse Komisyon görüşünü tekrardan da isteyebilir. Proje Değerlendirme Komisyonu’nun görüşünün alınıp alınmaması kararı yönetici şirkete aittir.

 

 1. Belge ve Bilgilerin Doğruluğu

Madde – 16:

 

Girişimcilerin Ar-Ge, yazılım veya tasarım proje başvurularında sundukları belge ve bilgilerin doğru ve gerçeği yansıttığı kabul edilir. Bununla birlikte, Yönetici Şirket, girişimcilerin sundukları belge ve bilgilerin doğruluğunun tevsik edilmesini isteyebilir ve gerekli gördüğünde ilgili kurum ve kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapabilir. Böyle bir durumda girişimciler, proje başvurusunu ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeyi Yönetici Şirket’e vermekle yükümlüdür.

 

 1. Teknolojik Ürün Belgesi ve Üretim İzni Başvuruları  
 1. Başvuru Süreci

Madde – 17:

İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla, herhangi bir Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak öncelikle verilir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.

Başvuru sahibi, teknolojik ürün yatırım başvurusu için Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesini oluşturur ve yatırım alanı, makine teçhizat bilgisi, yatırım maliyet tutarı, üretim teknolojisi, süreci, sürecin ve ürünün neden olabileceği çevre kirliliği ile çevre ve insan sağlığını korumak için alınacak tedbirleri, personel ihtiyacı, işletme maliyeti, pazar araştırması, arıtma tesisi konusu ve benzeri başlıkları içeren yatırıma yönelik hazırlanmış Yatırım Fizibilite Raporu ile birlikte yazılı olarak yönetici şirkete müracaat eder. 

 1. Değerlendirme Süreci

Madde – 18:

Yönetici Şirket, Girişimci tarafından Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu’nun teslim edilmesi akabinde başvuruyu ön değerlendirmeye alır. Başvurunun uygun bulunması halinde Yönetici Şirket tarafından 3’ü öğretim elemanı ve 2’si sektör uzmanı olmak üzere en az beş kişilik Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu’nu oluşturulur. Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu Yönetici Şirket’in belirlediği bir tarihte toplanır.

Komisyon yaptığı incelemede ürünle ilgili;

a)    Bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geliştirmek suretiyle tasarlanıp tasarlanmadığı,

b)    Var olan bir ihtiyacı daha iyi düzeyde karşılayıp karşılamadığı,

c)    Ürünün ihracat veya ithal ikamesi potansiyelinin olup olmadığı,

ç)    Yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunup bulunmayacağı,

d)    Sahip olduğu teknik özelliklerin veya farklılıklarının teknolojik düzeydeki yenilikçiliği temsil edip etmediği,

e)    Ürün malzemelerinin, parçalarının ve yerine getirdiği işlev/işlevlerin birbiriyle uyum gösterip göstermediği,

f)     Ürünün tasarım özelliklerinin geliştirmeye açık olup olmadığı,

g)    Ürünün piyasa standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak test edilip edilmediği,

ğ)    Üretim ve üretim sürecinin çevreye olumsuz etkisi olup olmayacağı,

hususlarında değerlendirir.

 1. Karar süreci

Madde – 19:

Teknolojik Ürün Belgesi değerlendirme sürecinin ilk adımında Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu’nda çoğunluğun sağlanması beklenir. Komisyonun aldığı karar nihai karar niteliği taşımaz. Yönetici Şirket, Komisyon Kararı’na ve üyelerin ayrı ayrı görüşlerine başvurarak, Teknolojik Ürün olup olmadığı konusunda görüş bildirir.

Teknolojik ürünün yatırım talebinin Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu tarafından olumsuz bulunması halinde sonuç başvuru sahibine yönetici şirket tarafından yazılı olarak bildirilir. Değerlendirmenin olumlu bulunması durumunda, yönetici şirketin uygun görüşü ile birlikte, Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyon Raporu, teknolojik ürün yatırımının yapılacağı binanın da gösterildiği Bölge alanının tümünü kapsayan vaziyet planı ile aynı binaya ilişkin uygulama projeleri yönetici şirket tarafından yatırım izni için elektronik ortamda Bakanlığa iletilir. Bakanlık, Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde yatırım talebini inceler ve uygun bulması durumunda yönetici şirkete bildirir. Bu bildirimi takiben, üretim yapmak isteyen işletmelere Kanun, bu Yönetmelik ve Bölge işletme yönergesine uygun olarak Bölge yönetici şirketince yer tahsisi yapılır. İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak gerekli üretim izin belgeleri Bölge yönetici şirketi aracılığı ile Genel Müdürlüğe iletilir.

 1. Belge ve Bilgilerin Doğruluğu

Madde – 20:

Girişimcilerin teknolojik ürün başvurularında sundukları belge ve bilgilerin doğru ve gerçeği yansıttığı kabul edilir. Bununla birlikte, Yönetici Şirket, Girişimcilerin sundukları belge ve bilgilerin doğruluğunun tevsik edilmesini isteyebilir ve gerekli gördüğünde ilgili kurum ve kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapabilir. Böyle bir durumda girişimciler, proje başvurusunu ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeyi Yönetici Şirket’e vermekle yükümlüdür.

 1. Girişimcilerin Bölgedeki Faaliyet Süreci
 1. Bölgedeki Faaliyetlerde Uyulması Gereken Hususlar

Madde – 21:

Bölge başvurusu olumlu sonuçlanan Girişimcilerin, Bölge’ye taşınmadan önce, taşınma sürecinde ve Bölge’de faaliyetleri devam ederken uymaları gereken kurallar aşağıda detaylandırılan başlıklar şeklinde tanımlanmıştır.

Girişimciler Kanun, Yönetmelik, Sözleşme, Bölge İşletme Yönergesi ve Yönetici Şirket tarafından yapılacak düzenleme ve taleplere uymakla yükümlüdürler. Girişimciler başvurarak ve kabul edilmeleri durumunda, Ar-Ge alanı tahsis sözleşmesi imzalayarak bu yükümlülükleri kabul etmiş olurlar. Bu nedenle Girişimciler başvuru formunu doldurmadan önce Bölge, Bölgedeki faaliyetler ve bu faaliyetlerin yönetim ve denetimi ile ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergeleri dikkatle okumalıdırlar.

İlgili yükümlülüklere uymayan Girişimciler, Yönetici Şirket tarafından uyarılacak, hatanın/eksikliğin düzeltilmemesi veya tekrar edilmesi durumunda yasa ve yönetmeliklerin tanıdığı haklar doğrultusunda İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nden ihracına ilişkin gerekli işlemlerin yapılması söz konusu olabilecektir.

 1. Girişimcilerin bölgeye taşınmadan tamamlanması gereken işlemler

Madde – 22:

Bölgeye başvurusu kabul edilen Girişimciye talepleri doğrultusunda uygun ofis alanı önerilir. Girişimci, kendilerine tahsis edilen ofis alanını kabul etmez ise yeni ofis alanının önerilmesi için Girişimci bekleme listesine alınır. Bu bekleme listesinde 6 aydan daha uzun süre beklenemez.

Projede görev alan/alacak personellerin Yönetici Şirket tarafından kullanılan portala kaydedilmesi, yine portal üzerinden oluşturulan işe alım dilekçesinin ekleri ile birlikte Yönetici Şirket’e teslim edilmesi gereklidir. Personellerin kart basımı için Yönetici Şirket’e başvuru yapılmalıdır.

Bölgede çalışan personel sayısınca işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı tedariki ve iş sağlığı ve iş güvenliği konularındaki yükümlülük Girişimciye aittir. Yönetici Şirket bu hizmetlerin alımında Girişimciye destek olabilir ama hizmet temini ya da 3. Şahıslarca temin edilmesini sağlaması yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ar-Ge alanının bölgede kabul edilen projenin çalışılmasına uygun hale getirilmesi Yönetici Şirket bilgisi dahilinde Girişimcinin yükümlülüğündedir. Girişimci bölgeye taşınmadan önce ofiste gerekli donanımı sağlamalı, iş güvenliği sağlanması, personellere gerekli eğitimleri vermiş olmalıdır.

 1. Girişimcilerin bölgeye taşınırken uyması gereken hususlar

Madde – 23:

Bölgeye yeni taşınacak Girişimciler kendilerine Yönetici Şirketçe bildirilen taşınma ile ilgili kurallara uymakla yükümlüdürler. Bölge’ye kabulü gerçekleşen Girişimciler, daha önce sözleşmesi imzalanmış ilgili ofis alanı için gereli düzenlemelerin (bakım, onarım, tadilat) yapılması ile Bölge’ye yerleşme işlemlerini başlatabilir.

Girişimciye ait ekipman, malzeme, mobilya vb. eşyaların Bölge’ye girişi için tır, kamyon gibi taşıma araçlar kullanılacaksa Yönetici Şirket ile iletişime geçilerek yazılı bilgi verilmesi zorunludur. İlgili yazıda araç ve şoför bilgiler, ne taşındığı ve kampüse giriş yapacağı tarih-saat belirtilmelidir. Taşınma işlemleri Yönetici Şirketçe belirtilen kurallara göre yapılır.

Bölgeye kabul edilen tüm Girişimciler taşındıktan sonra 20 iş günü içeresinde aşağıdaki belgeleri teslim etmekle yükümlüdür:

 • Vergi Levhası,
 • Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Oda Sicil Kaydı,
 • Ticari Sicil Tasdikname,
 • İmza Sirküleri,
 • Vergi Dairesi Yoklama Fişi,
 • SGK İşyeri Sicil Belgesi
 1. Girişimcilerin bölgedeki faaliyetleri süresince uyması gereken hususlar

Madde – 24:

Bölge’deki faaliyetler süresince aşağıdaki hususlara uyulması gerekir:

 • Girişimciler, iş bu yönergeye ek olarak Yönetici Şirket ile yapmış olduğu Ar-Ge alanı tahsis sözleşmesinde belirtilen şartlara ve Ar-Ge /Tasarım/Yazılım faaliyeti kapsamında yönergede yazılı olmasa dahi mevcut halin gerektirdiği her türlü duruma uymakla yükümlüdür.
 • Girişimciler, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin tabi olduğu tüm kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge vb. tüm yasal düzenlemeleri takip edip, uymakla yükümlüdür.
 • Girişimciler, İYTE yerleşke kurallarına uymakla yükümlüdür.
 • Girişimciler, kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermek ve yürüttüğü faaliyetlere yönelik Yönetici Şirket tarafından ve/veya herhangi bir resmi merci adına talep edilen her türlü veri, istatistik ve belgeyi doğru, eksiksiz ve zamanında sunmakla ve bu yönde yapılacak her türlü izleme ve denetim faaliyetlerine destek vermekle yükümlüdür.
 • Girişimciler, Yönetici Şirket’in talep ettiği bilgilerin iletilmesini zamanında ve tam olarak hazırlanmak hususunda dikkat göstermekle yükümlüdür. 
 • Girişimciler, aylık ve yıllık dönemlerde hazırlayıp sunmak durumunda oldukları raporlarını Yönetici Şirket’e elektronik ortamda ve aynı zamanda ıslak imzalı olarak iletmekle yükümlüdür.
 • Yasal yükümlülüklere uymayan Girişimciler, Yönetici Şirket tarafından uyarılacak, hatanın/eksikliğin düzeltilmemesi veya tekrar edilmesi durumunda bu Girişimcilerle ilgili olarak yasa ve yönetmeliklerin tanıdığı haklar doğrultusunda İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nden ihracına ilişkin gerekli işlemlerin yapılması söz konusu olabilecektir.
 • Girişimcilerin, Ar-Ge /Tasarım/Yazılım faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulabilmesi için Maliye Bakanlığı`na (Vergi Dairesine) başvuruda bulunması gerekmektedir. Girişimcinin, bu başvuruda Yönetici Şirketten aldığı faaliyete başlama yazısını teslim etmesi de gerekmektedir.
 • Girişimciler, sigorta primi işveren desteğinden yararlanabilmesi için, Yönetici Şirketten alacağı belgeyi, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Sigorta Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.
 • Girişimciler bölgede yürüttükleri her projeden Yönetici Şirket’i haberdar etmekle yükümlüdürler, Muafiyet kullanılmasa dahi projenin portala girilmesi gereklidir.
 1. Ofis alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar

Madde – 25:

Ofis alanlarında özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Girişimciler çevre temizliği, çöp toplama, ve tehlikeli atıkların kontrolü konusunda Yönetici Şirketçe belirlenmiş esaslara uymakla yükümlüdürler.
 • Girişimciler işyerlerinde araştırma amacı dışında tehlikeli madde bulunduramazlar. Bu tür malzeme ile çalışmak zorunda olan Girişimciler Yönetici Şirkete haber vermek ve her türlü emniyet tedbirini almak zorundadırlar.
 • Girişimcilere, iç ortam kalitesini bozacak ve diğer paydaşları rahatsız edecek cihaz, makine ve sistemlerin bulundurulmasına müsaade edilmez. Girişimciler tarafından Teknopark İzmir’de gerçekleştirecekleri faaliyetleri ile ilgili olan ve bu riski taşıyan her türlü araç/gereç/donanım Yönetici Şirket’in onayı olmadan getirilemez ve kullanılamaz.
 • Girişimciler, gerekli durumlarda Yönetici Şirket tarafından uygun görülecek her türlü bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak denetimlere gerekli dokümantasyon-test-ölçüm vb. bedelleri kendileri ödemek şartıyla izin vereceklerdir.
 • Girişimciler, kendinden kaynaklanan sebeplerle kiraladığı alanı ve ortak kullanım alanlarını bir hasara uğratması halinde, hasarı gidermekle yükümlüdür.
 • Girişimciler, kiraladığı alanda binanın taşıyıcılarına zarar vermemek şartıyla değişiklik yapmak isterse, değişiklikleri gösteren mimari, elektrik ve mekanik projelerini Yönetici Şirket tarafından verilecek şartnamelere uygun olarak hazırlamak ve uygulamaya başlamadan önce Yönetici Şirket onayını almak zorundadır. Bu şekilde yapılacak olan tadilatlar Teknoparkın genel mimari yapısına uygun olacaktır. Bu tadilatlar sırasında, meydana gelecek arızalar ve hataların teknik ve hukuki sorumluluğu Girişimciye ait olacak ve bunların düzeltilmesine ait masraflar, Girişimci tarafından ödenecektir.
 • Girişimciler, alanında yapacağı her türlü dekorasyon ve tamirat çalışmalarındaki gürültülü imalatları çalışma saatleri dışında yapacaktır.
 1. Ortak alanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar

Madde – 26:

 

Ortak alanlarda özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Girişimci Yönetici Şirket tarafından önerilen her türlü güvenlik sistemine uymakla yükümlüdür.
 • Girişimci, güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol, arama veya denetleme çalışmalarına, kendi işi ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla yardımcı olmakla yükümlüdür.
 • Yönetici Şirketçe hazırlanacak format dışında herhangi bir tanıtım tabelası için Yönetici Şirketin onayının alınması gerekmektedir.
 • Girişimciler kullandıkları alana ait kira, elektrik, su, telefon, ısıtma/soğutma, ödemekle yükümlüdürler. Girişimciler ayrıca ortak kullanım alanlarının giderleri ile hizmet giderleri için kullandıkları alanın metrekaresine göre tespit edilmiş ücretleri öderler. 
 1. Bölgeye giriş çıkışlar

Madde – 27:

Bölge’de faaliyet gösteren Girişimcilerde istihdam edilen personellerin bölgede geçirdikleri süre kartlı takip otomasyon sistemi ile takip edilir.

Girişimci, Bölge’de çalışan tüm personelinin kaydını portal sistemi üzerinden oluşturup, portalda belirtilen evrakları ekleyerek Yönetici Şirket’e yazılı olarak bildirir. Bildirimi yapılan her personelin, bölgedeki çalışma süresinin takibi için Girişimci İlişkileri Departmanına Personel Kimlik kartı basılması yönünde ayrıca talepte bulunulur.  

Personellerin Bölge’de ve İYTE yerleşkesi içinde Personel Kimlik kartı taşıma zorunluluğu vardır. Ayrılan personel için Yönetici Şirkete bir yazı ile bilgi verilmesi ve ayrılan personelin kimlik kartının iade edilmesi gerekmektedir. Kimlik kartları Girişimci şirketin sorumluluğunda olup doğabilecek her türlü problemin muhatabı şirketin kendisidir.  

 Kanun, Yönetmelik ve Yönergelere uymayan Girişimciler Yönetici Şirketçe uyarılacak, hata ve noksanlıkların giderilmemesi veya tekrarı durumunda Girişimci Bölge’den tahliye edilebilecektir.

 1. Bölgedeki faaliyetlerin izlenmesi
  1. Faaliyet İzleme formu

Madde – 28:

Bölge’de faaliyete başlayan Girişimciler kendilerinden istenilen aylık personel muafiyet raporları, dönemsel faaliyet raporları ve bunun gibi her türlü belgeyi doğru, eksiksiz, istenilen formatta ve zamanında tanzim ederek Yönetici Şirket’e bildirmekle yükümlüdürler.

Girişimci, istenilen tüm verileri zamanında ve eksiksiz olarak Yönetici Şirket tarafından kullanılan Portal yazılımına ilgili veri girişini yapmak durumundadır. Bu verilerin sisteme bildirilmesi ile aylık teslim edilen ‘Personel Muafiyet Raporları’ ve yılda bir defa teslim edilen ‘Yıllık Rapor’ oluşturulur.

Personel Muafiyet Raporları, takip eden ayın 20’sine kadar teslim edilmelidir. Raporun her sayfası imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Raporun eklerinde, muafiyet raporu teslim döneminde belirtilen, önceki döneme prim bildirgesi ile tahakkuk fişleri ve ayrıca Girişimci sahibi de projede görev alıyor ise adına düzenlenen önceki döneme ait bordro iletilmelidir.

Yıllık raporların teslimi için Yönetici Şirket tarafından Girişimcilere, raporun son bildirim günü iletilir. Yıllık raporlarda, kaşe ve yetkili imzasının yanı sıra Girişimci Mali Müşaviri ya da Yeminli Mali Müşavir onayı da gerekmektedir.

Yönetici Şirket, bölgeye kabul edilen ya da bölgede faaliyetlerine devam edecek olan Girişimci bilgisini yazılı olarak Girişimciye teslim eder. Girişimci ilgili yazısı bağlı olduğu Maliye Bakanlığı’na (Vergi Dairesi) ve Sosyal Güvenlik İl Sigorta Müdürlüğü’ne iletir.

 1. Çalışan Personel Bilgi formu

Madde – 29:

Çalışan Personel Bilgi Formu, Yönetici Şirket’e aylık olarak teslim edilen Personel Muafiyet Raporları içeriğinde bulunmaktadır. Yönetici Şirket, ilgili döneme ait personel bilgi formlarını onaylayarak Girişimciye iletir.

 1. SGK Bilgi Formu

Madde – 30:

Bölgede faaliyetlerini sürdüren Girişimciler vergi istisnasından yararlansın ya da yararlanmasın Yönetici Şirket’e her ay sosyal güvenlik kurumu teşviklerini içeren, muafiyet raporunu iletmekle yükümlüdürler. Aylık teslim alınan muafiyet raporları şu ana başlıklardan oluşmaktadır:

 1. Yürümekte olan ve planlanan projeler listesi
 2. Projeler ilerleme raporu

c)    Personel Bilgi Formu

ç)    Personel günlük devam çizelgesi

d)    Girişimci dönemsel faaliyet bilgileri

e)    Aylık prim bildirgesi (önceki dönem)

f)    Tahakkuk fişi (önceki dönem)

g)    Girişimci sahibi de projede görev alıyor ise bordro (önceki dönem)

Yönetici şirket, projede görev alan personellerin günlük devam çizelgesini inceleyerek, haftalık çalışma süresine denk gelen oranda sosyal güvenlik kurumu teşviki kullanıldığını kontrol eder, uygun olması durumunda onaylayarak Girişimciye Projeler Listesi ile Personel Bilgi Formu bölümünü imzalı şekilde hazırlar.

 1. Girişimcilerin Bölgedeki faaliyetlerinin denetlenmesi

Madde – 31:

Girişimcilerin Bölge’deki faaliyetlerinin denetlenmesi ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilir:

 • Girişimciler Bakanlık, Genel Müdürlük ve Maliye Bakanlığına iletmek amacı ile Yönetici Şirketin onayına sunduğu belgeleri doğru, eksiksiz ve istenilen formatta hazırlamakla yükümlüdür.
 • Bölgedeki faaliyetler Yönetici Şirket tarafından izlenecek, Yönetici Şirketin gerekli gördüğü durumlarda Bölgede yürütülen faaliyetlerin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun, Bölge oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite,  ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'a veya TÜBİTAK'ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi istenebilecektir.
 • Girişimci, Yönetici Şirket tarafından uygun görülecek her türlü bağımsız denetim kuruluşunca yapılacak denetimlere izin verecek ve bedelini ödeyecektir.
 • Girişimciler kiraladığı alanda Bakanlık, Genel Müdürlük ve Yönetici Şirket tarafından yapılacak/yaptırılacak her türlü kontrol, inceleme ve denetlemeye izin vermek ve kolaylık sağlamakla yükümlüdür.
 • Girişimci, Bölge’de yürüttüğü projelerde, görevi gereği bölge dışında bulunacak personeli için bu durumunu kanıtlayacak belgeyi ile ilgili kurum ve kuruluştan temin ederek Yönetici Şirkete teslim etmek zorundadır. Bölge dışında geçirilen sürenin, Bölge’de yürütülen görevle ilgili olmadığının tespiti halinde, ziyana uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan Girişimci sorumludur.
 • Bölgedeki faaliyetlerini sonlandırmak isteyen Girişimci, üç ay öncesinden çıkış talebini Yönetici Şirket’e yazılı olarak bildirir. Bildiride bulunmayıp çıkmak isteyen Girişimciler üç aylık cezai şartı ödeyerek bölgeden ayrılır.
 1. Girişimcilerin Bölgede Yer Alma Seçenekleri
 2. Ofis Alanı Kiralama

Madde – 32:

Bölge başvurusu olumlu sonuçlanan Girişimci, Ar-Ge, yazılım veya tasarım çalışmalarını gerçekleştirebilmek için, ihtiyaç duyduğu ofis alanını Yönetici Şirkete iletir.

Ar-Ge alanının belirlenmesi, Girişimcinin ihtiyaçları ve ilgili zamanda Bölge’de mevcut uygun ofis alanlarının uygunluk durumuna göre belirlenir. Ar-Ge alanı tahsis sözleşmesinin süresi, Girişimcinin beyan etmiş olduğu projenin süresi ile aynıdır. Girişimcinin birden fazla projesi var ise, en uzun proje süresi dikkate alınır.

Sözleşme süresinin dolmuş olması, kira kontratının hükümsüz olduğu anlamına gelmez. Girişimcinin yeni proje yazması için üç aylık bir süreci vardır.

Kira sözleşmelerinin süresi, Girişimcinin bölgede yürüteceği yeni proje sürelerine bağlı olarak uzatılabilir.

Faaliyetlerine devam etmekte olan Girişimci ofis değişikliği talep edebilir. Yönetici Şirket talebi değerlendirerek talebe göre uygun ofis sunabileceği gibi, bekleme listesine de alabilir. Yeni ofise geçilmesi durumunda Ar-Ge alanı tahsis sözleşmesi yenilenir, Girişimci takibi bir ay içerisinde adres değişikliğini yaparak evrakları Yönetici Şirket’e teslim eder.

 1. Bina İnşa Etme
  1. Teknopark Girişimcilerin kendi binasını inşa etmesi

Madde – 33:

Bölgeye kabulü yapılmış Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu büyüklük ve özelliklerde Ar-Ge alanının, Bölge’de mevcut olmaması durumunda Yönetici Şirket tarafından belirlenecek uygun alanda, Girişimci kendi Ar-Ge binası inşa edebilir. Söz konusu bina yapımı, Yönetici Şirketin hedef ve Bölge Gelişim Planları ile uyumlu olması beklenir.

Girişimci bu kapsamda ''yap-işlet-devret'' modeline benzer bir yapı içerisinde, kendi binasını yapabilmektedir. Binanın kullanım şartları, kullanım süresi, bina ve arazi kira bedeli, varsa kullanım fazla ofis alanlarının başka Ar-Ge Girişimcilerin kiralanması ve bu kiralamadan elde edilecek gelirin paylaşım oranları, Yönetici Şirket ile Girişimci arasında yapılacak görüşmelerde belirlenir. İlgili konular, inşa edilecek binanın büyüklüğü ve fiziksel özellikleri, kullanım amacı, Bölgedeki kira emsal değerleri gibi kriterler göz önüne alınarak belirlenir.

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde Bölgede yer almak isteyen Girişimciler Yönetici Şirket tarafından belirlenecek mimari esaslar dahilinde mimari projelerini hazırlatıp onay alarak binalarını inşa edebileceklerdir. Yap-işlet-devret modelini seçen Girişimci, içinde bölünebilir ofis birimlerinin bulunduğu AR-GE binalarının inşaatını gerçekleştirip işletme döneminde, ihtiyacı fazlası olan birimleri Yönetici Şirketçe Bölgeye kabul edilmiş olan diğer Girişimcilere Yönetici Şirketçe belirlenecek kira bedelleri üzerinden kiraya verebilecektir.

 1. Yatırımcı olarak AR-GE Binası inşa edilmesi

Madde – 34:

Bölge gelişim planları ve Yönetici Şirketin hedef ve stratejilerine uygun olması durumunda, Bölge’de dış yatırımcı tarafında Ar-Ge binası inşası gerçekleştirilebilir. Yatırımcı, bu kapsamda ''yap-işlet-devret'' modeline benzer bir yapı içerisinde, yatırımını yapabilmektedir. Binanın kullanım şartları, kullanım süresi, bina ve arazi kira bedeli, kiralamadan elde edilecek gelirin paylaşım oranları, Yönetici Şirket ile Yatırımcı arasında yapılacak görüşmelerde belirlenir. İlgili konular, inşa edilecek binanın büyüklüğü ve fiziksel özellikleri, kullanım amacı, Bölgedeki kira emsal değerleri gibi kriterler göz önüne alınarak saptanır.

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde Bölgede yer almak isteyen Yatırımcılar, Yönetici Şirket tarafından belirlenecek mimari esaslar dâhilinde mimari projelerini hazırlatıp onay alarak binalarını inşa edebileceklerdir. Geçici Kabul ve Kesin Kabul işlemlerinin ilgili usul ve esaslar göz önüne alınarak Bina inşaatının bitip, faaliyete geçmesi ile birlikte Binanın işletmesi Yönetici Şirket tarafından yapılacaktır.

 1. Üniversite ile olan İşbirliği ve ilişkiler
 1. Öğretim Üyelerinin Bölgede Çalışması

Madde – 35:

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan sosyal güvenlik açısından 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların asli kadroları esas alınarak belirlenecek sigorta primi işveren payı veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin emeklilik keseneği kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primleri görev yaptıkları ilgili tüzel kişilik tarafından karşılanır ve görevlerinin bitiminde kıdem tazminatı ödenmez. 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

Öğretim elemanlarının çalıştıkları kurumlardan izin alma esasları kurumlarca düzenlenir.

Girişimcilerin kurum onayından sonra birlikte çalışacakları öğretim elemanı ile yapılacak işin tanımı, süresi, ödenecek ücret gibi hususları içeren bir sözleşme yapmaları ve sözleşmenin bir kopyasını Yönetici Şirkete iletmeleri gerekmektedir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle süresinden önce sona ermesi durumunda Girişimci, Kurum ve Yönetici Şirkete derhal yazılı bilgi vermelidir.

Girişimci ve öğretim elemanları arasında yapılan sözleşmeler tarafları bağlayıcı nitelikte olup doğabilecek sorunlarda kurum ve Yönetici Şirketin hak ve sorumluluğu yoktur.

Kanun ile getirilen vergi muafiyetinden yararlanılabilmesi için öğretim elemanlarına yapılan ödemelerin vergi usul ve iş kanunlarında tanımlandığı gibi ücret kapsamında olmalıdır ve sözleşme süresince öğretim elemanı Girişimci bordrosunda yer almalıdır, yapılacak tüm ödemeler bordroda gösterilmelidir.  

 1. Eğitim İşbirliği

Madde – 36:

Teknopark İzmir ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü eğitim alanında işbirliği yapmaktadır. Bu kapsamda, Teknopark İzmir Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemine yönelik düzenlediği çeşitli başlıklar altındaki eğitimlerde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim elemanlarının gerek ders içeriklerinin belirlenmesi, gerekse de derslerin verilmesinde desteğini alır.

Teknopark İzmir Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım şirketleri sahipleri ve/veya üst düzey yöneticileri uzmanlık alanlarına göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün ilgili bölümlerinde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak ders verebilmektedirler.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Bölge’de yer alan Girişimcilerde staj yapabilmekte, yarı zamanlı veya zaman zamanlı olarak çalışma imkânı bulabilmektedirler.

 1. Araştırma İşbirliği

Madde – 37:

Teknopark İzmir, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü araştırma altyapısından faydalanabilmektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde hâlihazırda yer alan araştırma merkezleri aşağıda listelenmiştir:

 • İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ( AVİLAR)
 • Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMİKAM)
 • Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTE-BUAM)
 • Malzeme Araştırma Merkezi (İYTE-MAM)
 • Çevre Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi (ÇEVRE AR-GE)
 • Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JEOMER)
 • Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOMER)

İYTE bünyesinde yeni kurulacak araştırma merkezleri de aynı statüde işlem görecektir. Bölge’de yer alan Girişimciler Ar-Ge, yazılım ve tasarım projelerinden, yukarıda sıralanan Araştırma Merkezi alt yapı imkanlarından, her birinin belirlediği şartlar çerçevesinde kullanabilmektedir. Adı geçen Araştırma Merkezlerinin yanı sıra üniversitede yer alan bölümlerin laboratuvar ve araştırma alt yapı imkanlarından yine ilgili bölümlerin belirlediği şartlar çerçevesinde yararlanabilmektedirler. Bölge Girişimcileri yürüttükleri projelerinde, üniversitenin insan kapasitesinden de yararlanabilmektedir. Girişimciler projelerinde, akademik destek alabilmek için üniversitede yer alan öğretim elemanlarından araştırmacı veya danışman şeklinde Madde-35’te detaylı açıklanan şartlar çerçevesinde destek alabilmektedirler.    

 1. Sosyal Amaçlı İşbirlikleri

Madde – 38:

Bölge’de faaliyet gösteren Girişimciler İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü içerisinde hizmet veren bankacılık, süpermarket, kırtasiye, ATM cihazları, posta dağıtım hizmetleri, kargo, danışma, bilgi yönetim ve iletişim sistemi, duyuru, bilgilendirme, sağlık hizmetleri, yüzme havuzu, açık ve kapalı spor tesisleri gibi hizmetlerden yararlanabilirler. Ayrıca, gerek Yönetici Şirket etkinlikleri gerekse de Bölge’de faaliyet gösteren Girişimcilerin etkinliklerinde, üniversite yönetimin belirlediği şartlar çerçevesinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü alt ve üst yapı imkânlarından ve insan kapasitesi desteğinden faydalanılabilmektedir. Üniversite tarafından düzenlenen her türlü sosyal, kültürel etkinlikler ve spor faaliyetlerine, Bölge’de yer alan Girişimci çalışanları katılım gösterilebilmektedirler. 

 1. Hizmetler

Madde – 39:

Bölgede sunulan hizmetler, Bölgenin amaçları ve Girişimcilerin talepleri doğrultusunda oluşturulur. Girişimciler tarafından Bölgede karşılanması beklenen taleplerin başında AR-GE çalışmalarının yürütülebileceği, fiziksel ve sosyal çevre gelmektedir. Bölgenin fiziksel ve sosyal yapısını ise burada sunulacak olan hizmetler belirleyecektir.

Bölgede, Girişimciler tarafından yeni ürün geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra üretim sürecini geliştirmeye yönelik AR-GE çalışmaları da yürütülecektir. Girişimciler Girişimci yapısı ve büyüklüğü, faaliyet alanı ve yürütecekleri AR-GE çalışmaları açısından farklılıklar göstereceklerinden dolayı talepleri de farklı olacaktır. Bölgede Üniversitenin/Yüksek Teknoloji Enstitüsünün insan ve fiziki altyapısı kullanılarak sunulacak olan hizmetler/ürünler Girişimcilerin farklılıklarından doğan taleplere cevap verebilecek geniş bir yelpaze içerisinde belirlenmiştir; bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Girişimciler ve Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi,
 • Girişimcilerin yaptıracakları testlerde, prototip oluşturmada, ortak yürütülen projelerde teknik destek, danışmanlık sağlanması,
 • Girişimciler ve Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında bilgi akışını sağlayan bir ağ oluşturulması ve ortak projelere imkan tanınması,
 • Çeşitli konularda eğitim amaçlı toplantılar, seminerler düzenlenmesi, çalışma grupları oluşturulması; pazarlama ve ihracat, idari yapılanma, yönetim ve organizasyon, finansman ve risk sermayesi olanaklarının araştırılması ve Girişimcilerin bu konuda bilgilendirilerek bu olanaklardan yararlanmalarının sağlanması gibi,
 • Ortak yararlanılacak hizmetler; kafeterya (catering), danışma ve oturma grupları, spor ve sağlık hizmetleri gibi,
 • Ortak destek alınabilecek hizmetler; sekretarya (fotokopi/faks), toplantı salonları, kütüphane gibi,

Bu etkinlikleri gerçekleştirmek ve desteklemek için verilen hizmetler ise iki ana başlık altında toplanmaktadır:

 1. Bölgeyi geliştirmeye ilişkin hizmetler:
 1. Arsa ve/veya Ofis gelişimi: Burada amaç, Girişimci yapısı ve büyüklüğü, faaliyet alanı ve AR-GE çalışmaları açısından farklılıklar gösteren Girişimcilere farklı seçenekler sunarak, onların bu alandaki taleplerini karşılamaktır.
   
 2. Bölgeyi canlandıracak, çekici kılacak bilimsel ve sosyal etkinlikler: Bölgede düzenlenecek seminer, konferans, panel, kongre AR-GE fuarı ve yazılım pazarı gibi etkinlikler Bölgeyi canlandıracak ve çekici kılacaktır. Ayrıca yerleşke içerisinde düzenlenen sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler ile Girişimcilerin katılabilecekleri Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsünün diğer etkinlikleri de Bölgeyi cazip kılacak etkinliklerdir.
   
 3. Girişimcilere teknik destek sağlayacak birimlerin oluşturulması: Mali ve hukuk danışmanlıkları, Patent ve Marka Tescil danışmanlıkları, Kamu ve Özel sektör fon kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması, yurtdışı faaliyetlerinin ve işbirliklerinin arttırılması konuları özellikle küçük ve orta ölçekli Girişimcilerin gelişimleri açısından önem taşımaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak ve Bölge’de yer alan Girişimcilerin gelişimlerine katkı sunmak için, Yönetici Şirket tarafında aşağıda sıralanan hizmetler sunulmaktadır;

Teknoloji Transfer Ofisi Hizmeti – 2013 yılında kurulan Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi ile, hem Ar-Ge Girişimcilerine, hem Akademisyenlere, hem de Sanayicilere bir takım hizmetler verilerek, Kamu-Üniversite- Sanayi İşbirliği çalışmalarını desteklemektedir. Bu kapsamda FSMH destekleri, Proje yazım ve yönetimi, Şirketleşme ve Girişimcilik hizmetleri ile Endüstriyel Pazarlama konularında tüm ekosisteme hizmet verilmektedir.

Kuluçka Destekleri – Bölge kuruluşundan bu yana, özellikle Akademisyen ve öğrenci şirketlerinin kurulması konusunda çeşitli destek mekanizmaları kurgulanmış ve başarı ile uygulanmıştır. Bu kapsamda yeni kurulan teknoloji şirketlerini ilk yıllarında desteklemek için ücretsiz veya düşük ücretli ofis alanları ayrılarak, eğitim, teknik alt yapı imkânı, mentörlük ve danışmanlık hizmetleri, fon kaynaklarına erişim gibi hizmetler verilmektedir.

Teknik Atölye – Bölge’de yer alan Girişimcilerin kullanımına sunulmak üzere donanım projelerinin hızlı ve düşük ücretli prototiplenmesine olanak sağlayan bir elektro-mekanik atölye hizmeti verilmektedir.

Paydaşlar Ofisi – Bölge’de yer alan Girişimcilere ihtiyaç duydukları alanlarda yerinde hizmet verilecek uydu ofis konseptiyle hizmet veren yeni nesil bir danışmanlık ara yüzüdür. Paydaşlar Ofisi, inovasyon ve işbirliği için çalışma yapmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara açık bir yapıda çalışmaktadır. Paydaşlar Ofisinde Girişimciler kurumsal markalaşma, mali ve hukuksal konular, ulusal ve uluslararası yatırım konuları gibi başlıklarda, alanında uzman kişi ve kurumlardan oluşturulan paydaşlardan ücretsiz hizmet alabilmektedirler.

Bu hizmetlere yenilerinin eklenebileceği gibi, bazı hizmetler önceden haber vermek suretiyle Yönetici şirket tarafından durdurulabilir.

 1. Günlük işletme hizmetleri:

Günlük işletme hizmetleri, Yönetici Şirket tarafından verilir. Ayrıca şirket kendisi tarafından verilmeyen fakat dışarıdan ihale yoluyla satın alınan hizmetlerin, Girişimcilerin taleplerini ve beklentilerini ne oranda karşıladığını izler ve sunulan hizmetlerin kalitesini bünyesinde oluşturacağı birimler aracılığıyla denetler.

 1. Altyapı: Altyapı hizmetleri başında internet ve telefon ağı gibi iletişim hizmetleri ile su, elektrik, ısıtma/soğutma hizmetleri yer almaktadır. Girişimciler, internet hizmetlerini istedikleri internet servis sağlayıcısından alabilirler. İnternet dışındaki hizmetler Yönetici Şirket tarafından karşılanır ve giderler rayiç bedel üzerinden girişimciler tarafından ödenir. Ayrıca, ortak alanların bu tip işletme giderlerine Girişimciler ofis alanı oranında belirlenecek aidatla katılırlar.
   
 2. Bakım – Onarım Hizmetleri:

 Teknik Destek: Bölge binalarındaki ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek ısınma, elektrik ve su sistemindeki arızalar Yönetici Şirket tarafından istihdam edilecek personelle giderilir. İstendiğinde Yönetici Şirket, Girişimcilere ücreti karşılığı bu konularda teknik destek sağlayacaktır.

 Çevre düzenleme: Bölgede yeşil alan ve otopark olarak ayrılan alanların bakımı Yönetici Şirket tarafından yapılır.

 1. İç Hizmetler:

Güvenlik: Bölge binalarının ortak alanlarının iç ve dış güvenliği Yönetici Şirket tarafından sağlanır. Girişimciler kiraladıkları alanların güvenliğinden kendileri sorumludur.

Temizlik: Yönetici Şirket, Bölge binaları içerisinde yer alan ortak kullanım alanlarının temizliğinden sorumludur. Girişimciler ise kiraladıkları mekânların temizliğinden sorumludurlar. Ayrıca, ortak alanların ve binanın temizliği ile çevre bakımı için yapılan giderlerle bina güvenliği için alınan önlemlere ilişkin giderlere, girişimciler ofis alanı oranında belirlenecek aidatla katılırlar.

Kafeterya ve restoran işletmeciliği: Bölgeyi canlandıracak sosyal hizmetlerin en önemlilerinden biri olan ve Bölgede Girişimci olma yönündeki taleplerin artmasında etkili olacak hizmetlerin başında gelen restoran ve kafeteryalar, belirlenen Girişimci veya kişilere kiralanarak işletilecektir.

Ulaşım: Ulaşım, Bölge’de yer alan Girişimcilerin talebiyle oluşturulan ortak servislerle sağlanmaktadır. Yeterli sayıda çalışanı olan Girişimciler kendi servis sistemini de kurgulayabilmekte, Yönetici Şirket bu konularda yönlendirmeler yaparak kolaylaştırıcı bir rol üstlenir. Ayrıca şehir merkezi ve ilçe merkezlerine devamlı otobüs ve minibüs seferleri mevcuttur.

Yangın alarm ve söndürme sistemi: Tüm Bölge arazi ve binalarında yangın alarm ve söndürme araç ve cihazları mimari projelerde belirtilen yerlere Yönetici Şirket tarafından temin edilerek yerleştirilir ve devamlı bakımları yaptırılır.

Sosyal ve kültürel hizmetler: Girişimci çalışanları, Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sağladığı ve kendi personeli ve öğrencilerine açık olan sosyal ve kültürel hizmetlerden talep üzerine Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsünün izni ve yönetimce belirlenecek ücret karşılığı yararlanabileceklerdir. Bu kapsamda Girişimciler, açık-kapalı spor tesisleri, havuz, kütüphane, gösteri merkezi, kafeterya-yemekhane gibi imkânlardan yararlanabilmektedirler. 

 1. Yönetici Şirket Yetki ve Görevleri
 1. Yönetici Şirket

Madde – 40:

Teknopark İzmir’in yönetimi, denetimi ve işletmesinden sorumlu “yönetici şirket” olarak; üniversite ve diğer kurumların işbirliği ile aşağıda isimleri yazılı ortaklar tarafından 22.05.2003 tarihinde “İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi” kurulmuş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.05.2003 tarih, 5803 sayılı nüshasında 108114 sicil no.su ile tescil ve ilan edilmiştir.

 1. Yönetici Şirket’in Yetki ve Görevleri

Madde – 41:

(1)   Yönetici şirket, Kanunun amacını gerçekleştirmek üzere;

a)     Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yürütülmesi,

b)    Planlama sürecinde varsa çevre düzeni planları da dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması,

c)     Teknik sorumluluğu, yönetici şirket tarafından belirlenecek proje müellifi ve fenni mesule ait olmak üzere 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan veya hazırlattırılan uygulama projelerinin onaylanmak üzere Bakanlığa sunulması,

ç)     Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe giren uygulama imar planına göre; arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinlerin alınması,

d)    Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planının ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının Genel Müdürlüğe verilmesi,

e)     29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması,

f)     Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye,  ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afetleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması,

g)    Bölgede; hizmet vermek amacıyla yer almak isteyen kurum, kuruluş, yerli ya da yabancı tüzel veya gerçek kişiler ile Kanunun amacıyla örtüşen şekilde faaliyet gösteren ve Bölge içerisinde yer almak isteyen 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik alan araştırma altyapıları ile diğer kurum ve kuruluş taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara Bölge işletme yönergesi doğrultusunda yer tahsisinin yapılması,

ğ)    Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen Girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin, yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli, kuluçkaya uygun girişimcilere ait Ar-Ge veya tasarım projesinde ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna; proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, yenilik barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olacak, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını gösterecek ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, ürünlerin katma değerini artıracak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme sonucunun belgelendirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin ise Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaması, başka bir Bölgede iken Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci Girişimcinin Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge veya tasarım projesi ve süreci yönünden bu bent kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge veya tasarım projesi uygun görülen Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında Bölgede yer tahsisinin yapılması ve proje kabul belgesi düzenlenmesi, Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan Girişimcilerin Bölgede yeni başlatacakları her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin bu bent kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin uzatılması işlemlerinin de bu bent kapsamında yapılması, kira sözleşmesinin kira üst limiti Genel Müdürlükçe belirlenmişse bu limiti geçmeyecek ve para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge veya tasarım projesi süresi ve girişimcinin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu dikkate alınarak düzenlenmesi,

h)    Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Bölgede yer alacak girişimci başvuruları ile Bölgede yer alan girişimcilerce yürütülecek her bir yeni Ar-Ge veya tasarım projesinin değerlendirilmesi, uygun görülenlere yer tahsisinin yapılması, teknolojik ürünün üretilmesine izin veren Kanunun 8 inci maddesinin uygulanması, Yönetmeliğe uygun kira kontratlarının düzenlenmesi, Ar-Ge veya tasarım personelinin Bölgede yürütülen Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında ya da Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans veya doktora eğitimi kapsamında Bölge dışında geçirilecek sürelerin onay işlemi, projelerin, girişimcilerin ve ücreti gelir vergisinden istisna tutulacak personelin izlenmesi, Girişimcilerin Bölgeden çıkarılması gibi hususlar dahil Bölgede yürütülecek tüm faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren ve Kanun kapsamında Bölgede yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu Bölge İşletme Yönergesinin Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması ve bir kopyasının yönetici şirket kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben en fazla üç ay içerisinde veya mevcut yönergede herhangi bir değişiklik yapılması halinde en fazla 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi,

ı)     Bölgede yer alan Girişimcilerin üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitülerinin olanak, birikim, altyapı, tesis, makine ve ekipmanlarından yararlanma yönündeki taleplerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması ve bu taleplerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması,

i)     Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan Girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın Girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması,

j)     Bölgede yer alan girişimci Ar-Ge veya tasarım Girişimcileri, Ar-Ge veya tasarım projeleri ve Bölgede istihdam edilen tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personeli listelerinin, kayıt altına alınan detayları ile birlikte aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, aylık tutulan arşivlerin istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,

k)    Kendisine ve Bölgede bulunan Girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tutulması, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde Haziran ayından itibaren Girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, üçüncü ayın sonuna kadar bilgilerin iletilmemiş olması durumunda takip eden aydan itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması ve bu ay içerisinde ilgili Girişimcilerin ihracına ilişkin işlemlerin başlatılması, ayrıca yönetici şirket olarak kendisinin her türlü hesap ve işlemlerinin yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavire inceletilmesi, mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar aynı süre içinde kendisine ve Genel Müdürlüğe iletilmesinin sağlanması,

l)     Bölgede yer alan girişimcilerle ilgili olarak;

 1. Girişimciden, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermesinin sağlanması, yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her türlü istatistiksel veriyi içeren belgenin, eksiksiz ve zamanında temin edilmesi için gerekli denetimlerin yapılması,
 2. Girişimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen süre ve formata uygun olarak gönderilmesi,
 3. Girişimcinin çalıştırdığı ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığının denetlenmesi,
 4. Girişimcinin çalıştırdığı ve istisna kapsamında olan destek personeli sayısı ile Ar-Ge personeli sayısının birbirlerine olan oranının Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının denetlenmesi,
 5. Girişimci tarafından talep edilmesi halinde, Girişimcilerin yürüttüğü Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin; Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak Bölge dışında geçirilmesi gereken sürelerin incelenmesi, uygun bulunanların onaylanması, Ar-Ge projesi kapsamında dışarıda geçirilen fiili sürelere dair ilgili kurum ve kuruluştan temin edilen belgelerin incelenerek arşivlenmesi,
 6. Girişimcinin talep etmesi durumunda bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan kriterlergözetilerek proje bitirme belgesi düzenlenmesi,

a) Proje bitirme belgesi talep eden işletmeler Bölgede tamamlanan projeleri için elektronik ortamda başvuruda bulunur.

b) Yönetici şirket ilgili başvuruyu değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve imzalar.

c) Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

ç) Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.

 1. Girişimcilere Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda proje kodu verilmiş proje kabul belgesi düzenlenmesi.

m)   Girişimcilerin Kanuna, Yönetmeliğe, Bölge İşletme Yönergesine ve ilgili diğer mevzuata göre düzenleyici amaçlı denetlenmesi, denetleme sonucunda aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için Girişimcilerin uyarılarak üç ayı geçmemek üzere belirli bir süre verilmesi, verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen Girişimcilerin mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın Girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması,

n)    Yönetici şirketin kuruluş tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde Bölgenin en az üç yıllık stratejik planının hazırlanması, stratejik plan süresinin tamamlanması durumunda yenilenmesi ve Bakanlığa gönderilmesi, ayrıca her yılın sonunda stratejik plana göre hazırlanan performans göstergeleri gerçekleşmelerinin Bakanlığa gerekçeleri ile beraber rapor edilmesi,

o)    Her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan Ar-Ge faaliyetinde bulunan işletmelere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve Esaslarına göre hazırlanan raporun, bir önceki yıl ile karşılaştırmasının yapılması, grafiksel ortamda gösteriminin sağlanması ve her yıl Haziran ayı içerisinde Bakanlığa gönderilmesi,

ö)    Bölge faaliyete geçtikten sonra; üç yıl içerisinde teknoloji transfer ofisinin kurulması, Bölge içerisinde KOSGEB tarafından işletilen teknoloji geliştirme merkezi yok ise en geç bir yıl içerisinde kuluçka merkezinin kurulması,

p)    Bölge faaliyete geçtiğinde, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında faaliyetlerinin izlenmesi konusunda çalıştırılacak en az lisans mezunu bir personel olmak üzere, genel müdür dahil Bölge yönetici şirketi bünyesinde toplamda en az 3 kişilik istihdamın sağlanması, görevlerinin yerine getirilmesi ile birlikte, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında Bölgenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli olan işlemleri yapmakla yükümlüdür.

(2)   Ayrıca yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, kuluçka, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile fikri mülkiyet haklarının korunması ve lisans, devir ve benzeri işlemleri, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, vergisel ve hukuksal uygulamalar, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda hizmet vermesi veya verilmesinin sağlanması, Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla Girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuvarları  ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir.

(3)   Bölge içerisinde bulunan, KOSGEB tarafından işletilen teknoloji geliştirme merkezlerinde yer alan ya da başka mevzuat kapsamında desteklenen ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan girişimciler, Bakanlık ve Bölge yönetici şirketine karşı idari açıdan Kanun ve Yönetmelik kapsamında ayrıca sorumludur.

 1. Genel Müdürlüğe Verilecek Bilgiler

Madde – 42:

 1. Yönetici şirketin kuruluş esas sözleşmesinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından sonra amacı ve konusunda yapılacak değişikliklerde Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluğu açısından Genel Müdürlüğün görüşü alınır. Esas Sözleşme değişikliklerinde, değişikliklerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben gerekli bilgiler elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir.
 2. Yönetici şirketin ortaklık yapısında yapılan değişikliklerde Genel Müdürlüğe bilgi verilir.
 3. Atanan yönetici şirket genel müdürü ile ilgili Genel Müdürlüğe bilgi verilir.
 4. Bölge İşletme Yönergesinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben en fazla üç ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.
 5. Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler halinde kendisine ve Bölgede bulunan Girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgilerin üçer aylık dönemi takip eden atmış gün içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir, ayrıca aynı bilgiler elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir.
 6. Destek Talebinin Uygun Bulunması Halinde, destek talebinde bulunacak yönetici şirket talebini her yatırım yılı için, Bölge Yatırım Harcamalarının Yıllara Göre Dağılımı Tablosundaki ödenek kapsamına giren kısımları doldurarak, destek talebinde bulunduğu alt yapı, idare binası, kuluçka merkezi inşası ile kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına ilişkin ihtiyaç analiz raporunu da ödenek talep tablosuna ekleyerek Genel Müdürlüğe gönderir.
 7. Yönetici şirket, Bölge içerisinde yapılacak veya yaptırılacak yapılara ilişkin uygulama projelerini elektronik ortamda Genel Müdürlüğe teslim eder.
 8. Kanun ve Yönetmelik’te gösterilen gerekli hâllerde Genel Müdürlüğün izin ve onayı alınır ve süresi içerisinde bilgi ve belgeler sunulur.
   
 1. 4691 sayılı Kanun Gereğince Girişimcilere Uygulanacak Muafiyet ve İstisnalar

Madde – 43:

Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a)  Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır. Yönetici şirket, bu istisnaların uygulanabilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuruda bulunur. Yönetici şirket, ayrıca, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılan işlemler bakımından harçlardan ve Bölge alanı içerisinde sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaftır.

b) Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için bu başvuruya, yönetici şirketten alınacak olan vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belgeler de eklenir.

c) Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personeli sayısının toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı Girişimci tarafından belirlenir. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personelini, Ar-Ge ve tasarım projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar. Bölgede çalışan personelin istisna kapsamı dışındaki net ücret ödemelerinin brüte iblağ edilecek vergisinin hesaplanması, bu hesaplama yapılırken Kanunla sağlanan vergi teşviklerinin dikkate alınmaması gerekir. Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler de istisna kapsamına dâhildir. Bu bent kapsamındaki saat, oran, süre, ücret gibi konular aylık ve 30 gün esasına göre hesaplanır.

ç)  Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi için 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar.

d)  Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu bent kapsamında teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için;

 1. Girişimcinin yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket, yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.
 2. Girişimci tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir ve söz konusu yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeyeceğinin (Bölge dışında yapılmasının zorunlu olduğunun) tespit edilmesi ile Bölge dışında yürütülen yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinin Bölgede yürütülen aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında olduğunun tespit edilmesi şartıyla, gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından onaylanır.
 3. Bölgede çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin, yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.

e) Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin onay kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders programı dikkate alınarak Bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da dikkate alınabilir. Bir buçuk ve iki yıllık sürelerin uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.

f)  31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İşbu Yönerge’nin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle indirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk Lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. İndirim uygulamasından geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılır. Sermaye desteği aşağıdaki şekillerde verilebilir:

 1. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteğinin, Bölgede faaliyette bulunan işletmelere, sermaye desteğini sağlayan mükelleflerce, işletmenin kuruluşunda veya sonrasında ortak olmak ve sermaye koymak suretiyle sağlanması zorunludur.
 2. İndirim olarak dikkate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin sağlandığı takvim yılında elde edilen beyana tabi kazanç ve iratların toplam tutarından geçmiş yıl zararları ve tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde onu ile sınırlıdır. Kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı hesap dönemi başındaki öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak koşuluyla kurum kazancının en fazla yüzde onu ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde kurum kazancı olarak ticari bilanço kârı veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler-geçmiş yıl zararları-tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır.

g)  Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan Girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.

ğ) Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak hazırlanmış olan, Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan Girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgiler her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir.

h) Bölgelere sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalardan İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri de aynen yararlanırlar.

ı)   Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

 1. Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.
 2. Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir.
 3. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir.

i)     Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

 1. Piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu ve pazarlama faaliyetleri,
 2. Kalite kontrol faaliyetleri,
 3. Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma faaliyetleri,
 4. Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
 5. Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
 6. Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,
 7. Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,
 8. Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler,
 9. Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri,
 10. Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.

j)   Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatına tabidir.

k)  Temel bilimler desteği

 1. Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 2. Bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir.
 3. Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanır.
 4. Bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/7/2017 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi esastır.
 5. Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında istihdam edilen personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür.
 6. Bu destekten yararlanacak işletmeler taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portalüzerinden Bakanlığa iletir. Bakanlık başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.
 7. Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.
 8. Bu destek kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için yukarıdaki şartların sağlandığını ve firma tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar firmanın bildirdiği banka hesabına ödenir.
 9. Bu destek kapsamında düzenlenecek raporda bulunması gereken asgari bilgiler ve ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça belirlenir.”
   
 1. Yönergenin Yürürlüğe Girmesi ve Değişiklikler

Madde – 44:

Bu İşletme Yönergesi, Şirket Yönetim Kurulu’nun kabulünü müteakip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân edildiği tarihte yürürlüğe girer. İşletme Yönergesi’nde yapılacak değişikliklerde de aynı usul takip edilir.