TR EN

Bölgesel Avantajlar

Bölgenin İYTE gibi uluslararası bir araştırma enstitüsünde yer alması, kiracılar için uluslararası bir AR-GE ortamı yaratmaktadır. Bu oluşum aynı zamanda İYTE’ nin kuruluş amacıdır.

Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’nin aynı zamanda Yönetici Şirket ortağı olması, bu üniversitelerimizin teknik imkanları ile hizmet ve sosyal olanaklarından yararlanmada avantaj sağlayacaktır. Ayrıca vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Bölge faaliyet alanlarındaki AR-GE çalışmalarına katkı sağlayacaktır. AR-GE çalışmalarının ana bileşenleri olan araştırmacılara ve araştırma olanaklarına yakınlık, kiracı şirketlerin ihtiyaç duyduklarında laboratuar ve kütüphane gibi mevcut olanaklardan istenildiği zaman yararlanmalarının sağlanması bölgeyi cazip kılan unsurlardır.

Bölge kurulurken çevredeki düşük yoğunluktaki yapılaşmaya uyum sağlanarak doğal yapının korunmuş olması doğa ile iç içe huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Yasal Avantajlar

• Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.

• Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

• Öğretim elemanları Üniversite / Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

• Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

• Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

• 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem ve veri yönetimi iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

• 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun sağladığı bu avantajların yanı sıra 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanun ile ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin, bu kapsamdaki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının yarısı 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı Bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır.