• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
  • +90(232) 765 90 91
  • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

Girişimciler İçin

NELERDEN FAYDALANABİLİRLER
01 Ok

NELERDEN FAYDALANABİLİRLER

Gelir Vergisi - Bölgede çalışan araştırmacı, yazılım, tasarım, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

Destek Personeli - Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve (Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmayacak sayıdaki) destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

Temel Bilimler - Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.  Bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir.

Akademisyenler - Öğretim elemanları Üniversite / Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.


Bölge Dışı Çalışma - Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.


Yüksek Lisans - Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.


Sigorta Primi - 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan (Ar-Ge, tasarım ve destek) personelin sigorta primi işveren hissesinin % 50’si 5746 sayılı Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.


Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.


4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem ve veri yönetimi iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Girişimcilerin münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de 31.12.2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.


Gümrük Vergisi ve İthal Eşya; Bu Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır


Teknolojik Ürün - İşletmeler (Girişimciler), Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge veya tasarım projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi ile Bölgede yatırımı yapılabilmektedir.

 

 

BAŞVURU
02 Ok

BAŞVURU

Girişimciler, Teknopark İzmir’de yeni bir şirket kurabilir, merkez ofisini taşıyabilir veya şube açabilir. 

Teknopark İzmir’de faaliyetlerine başlamak isteyen ya da faaliyetlerini bölgeye taşımak isteyen girişimciler başvurularını ön başvuru (hub.izmirnic.com) ve başvuru olmak üzere iki adımda gerçekleştirirler.

Detaylı bilgi ve iletişim için 0 232 765 9091 - 19 numaralı dahili telefondan Halkla İlişkiler Birimi aranabilir.

 

DEĞERLENDİRME
03 Ok

DEĞERLENDİRME

Ar-Ge Portal sistemine giriş yapan Girişimci başvuru formunu doldurmalıdır. Başvuru Formu 3 ana bölümden oluşmaktadır:

 

 

 a.Firma Bilgileri 

 

 b.Personel Bilgileri 

 

 c.Proje Bilgileri

 

 Her bölümün içindeki alanlar dolduruldukça "tamamlandı" anlamı taşıyan "yeşil tik" ekranda belirir. Tüm bölümlerin bu yeşil tik ile kaplanmış olması başvuru yapılabileceği anlamındadır ve sistem artık başvuru yapılabilmesine izin verecektir. 

 

 

Değerlendirme süreci ve teslim edilmesi gereken evraklar hakkında daha detaylı bilgi almak için 0 232 765 9091 - 16 dahili nolu telefon aranarak bilgi alınabilir. 

 

 

ARGE ALAN TAHSİSİ
04 Ok

ARGE ALAN TAHSİSİ

Girişimcilerin Bölgeye kesin başvurularının yapmalarının ardından, Yönetici Şirket tarafından uygun görülen ofis alanı değerlendirme süreci boyunca girişimciye rezerve edilebilir.

 Başvuru sonucu Girişimciye yazılı olarak bildirilir ve rezerve edilen alana “Ar-Ge Alanı Tahsis Sözleşmesi'nin imzalanması için Girişimci Bölgeye davet edilir.

 Alan Tahsis süreci hakkında daha detaylı bilgi almak için 0 232 765 9091 - 19 nolu telefon aranarak bilgi alınabilir.

 

ARGE PORTALI
05 Ok

ARGE PORTALI

ARGEPORTAL, 4691 sayılı kanun ve yönetmeliklerle Teknopark Yönetici Şirketlerine girişimci firmalar ve projelerin takibine yönelik yüklenen görevlerdeki iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi için kullanılan arayüzdür. 

Girişimciler, Aday Firma Başvurularının onaylanmasının ardından, kendilerine gönderilen e-postadaki yönlendirmeleri takip ederek oluşturacakları kullanıcı adı ve şifre ile bu arayüze erişim sağlarlar.

 

Detaylı bilgi almak için 0 232 765 9091 - 16 dahili nolu telefon aranarak bilgi alınabilir.

 

warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

KVKK onayı vermeden Teknopark İzmir Kariyer Birimine ilan ile ilgili başvuru yapamazsınız.