• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
 • +90(232) 765 90 91
 • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

BEST FOR WIND IDEATHON ŞARTNAMESİ 2024


 1. Organizasyon Komitesi, düzenleyen kuruluşların temsilcilerinden oluşan komitedir. IDEATHON - Best For Wind etkinliğini Düzenleyen Kuruluşlar; Teknopark İzmir, İYTE, ENSİA ve İZKA’dır.
 2. Başvuran başvuru yapmadan önce www.teknoparkizmir.com.tr sitesinde yer alan Best For Wind - Rüzgar Enerjisi Ideathon’u Etkinliği hakkındaki tüm açıklamaları, başvuru ve katılım koşullarını okuyarak onaylamak suretiyle Best4Wind 2024 Etkinliğine başvurmaktadır.
 3. Best For Wind 2024 Ideathon etkinliğinde bireysel yarışmak mümkün değildir, takım halinde yarışmak zorunludur.
 4. Best For Wind 2024 Ideathon etkinliğinde yarışma sadece takımlar düzeyinde olacaktır. Bir takım en az 3, en fazla 5 kişiden oluşabilir. Takımlarda 1 erkek ve 1 kadın katılımcı bulunması zorunludur. Bireysel başvuru yapanların takımları da bu kurala göre oluşturulacaktır.
 5. Yarışmaya birden fazla takımla başvurulamaz. Her başvuran, sadece bir takıma katılabilir.
 6. Başvuru yapmak için ilk olarak başvuran takım üyelerinin birlikte www.teknoparkizmir.com.tr bağlantısı üzerinden takımlarını oluşturmaları gerekmektedir. Bireysel başvuru yapanlar Organizasyon Komitesi tarafından değerlendirilip uygun görülmesi halinde takımlara dahil edilecektir.
 7. Başvuru esnasında, Ideathon başvuru formunda yer alan zorunlu alanlarla birlikte zorunlu olmayan alanların da doldurulması tavsiye edilir.
 8. Başvuranlar; adını (zorunlu), soyadını (zorunlu), T.C kimlik numarasını (zorunlu), cinsiyetini (zorunlu), doğum tarihini (zorunlu), şehrini (zorunlu), e-posta adresini (zorunlu), telefon numarasını (zorunlu), en son öğrenim gördüğü veya mezun olduğu okul/üniversite adını (zorunlu), en son öğrenim gördüğü okul/üniversite bölümünü (zorunlu), varsa kendisine ait Linkedin profil adı veya web sitesi (opsiyonel), neden ideathon etkinliğine katılmak istediğini, etkinlik teması ile ilgili yetkinlik ve tecrübelerini (zorunlu), ekip olarak mı katılacağını veya bireysel başvuru yaptığını (zorunlu), ekip olarak katılıyor ise ekip ismini (zorunlu), varsa eklemek istediği diğer hususları (opsiyonel) içeren başvuru formunu doldurup kaydederek takımlarını oluşturacaktır.
 9. Ekip olarak katılacak ise başvuranlar diğer ekip üyelerinin de kayıt yaptırdığından ve kayıt sırasında aynı ekip ismini kullandığından emin olmalıdır.
 10. www.teknoparkizmir.com.tr web sitesinde bulunan Başvuru Formu bağlantısında, kişisel verilerin korunmasına dair “Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri ve Başvuru Şartnamesi ile Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerinin" ayrı ayrı okunup kabul edildiğine dair iki onay kutucuğu yer almaktadır. Bu kutucuklar tıklanmadan başvuru işlemi tamamlanmayacaktır.
 11. Başvuranların, başvuruları sırasında ön elemeye tabi tutulması amacıyla özgeçmişlerini (opsiyonel) yüklemeleri tavsiye edilir.
 12. Bu özgeçmiş ve ek dokümanlar Best For Wind Organizasyon Komitesi tarafından ön elemede değerlendirilecektir.
 13. Başvuranlar, başvuru formunda vermiş oldukları tüm bilgilerin kendilerine ait olduğunu, bunların herhangi bir gizlilik arz etmediğini beyan eder. Başvuranlar, fikir ve iş planı ile ilgili resmi merci ve kurumlar nezdinde hak sahipliğini tescil edecek ve bunların üçüncü kişilerce kullanımına ilişkin gerekli hukuksal tedbirleri alacaktır.
 14. Bir başvuranın kimliği ve/veya adresine ilişkin yanlış ve yanıltıcı bilgi, katılımı ve kazanılacak ödülü geçersiz kılabilir. Bu sebeple Başvuranlar, tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik Başvuran kayıt bilgileri nedeniyle başvuru ve katılım hakkı ve kazanılan ödül her aşamada Teknopark İzmir tarafından iptal edilebilir.
 15. Başvuranın; Düzenleyici Kuruluşlar ile paylaştığı bilgilerin, herhangi bir şekilde, üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir/proje ve/veya taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir /proje ve/veya taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı hiçbir şekilde yarışmayı düzenleyen Teknopark İzmir, İYTE, ENSİA ve İZKA sorumlu olmayacaktır.
 16. Ideathon'a katılabilmek için Organizasyon Komitesi tarafından başvurunun onaylanması ve kabul edilmesi gerekir.
 17. Teknopark İzmir, başvurusu kabul edilen takımların yanı sıra, bir yedek/bekleme listesi oluşturabilir. Bu sürecin ardından seçilen takımlar ilan edilecek; İYTE, Teknopark İzmir, ENSİA ve İZKA tarafından düzenlenen Ideathon'a katılacaktır.
 18. Başvurusu uygun görülen ve ön değerlendirmeden geçen başvuranlara aynı e-posta üzerinden duyuru yapılacaktır.
 19. Başvuran, Best For Wind Etkinliği kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını, fikir/projenin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, varsa içindeki tüm telif, lisans ve benzerlerine ilişkin bedellerin ödendiğini veya ilgili hakların temin edildiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırı davranması halinde başvuran, üçüncü kişiler tarafından İYTE, Teknopark İzmir, ENSİA ve İZKA’ya yöneltilecek her türlü talep/dava ve itirazlardan münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu talep/dava ve itirazlar nedeniyle İYTE, Teknopark İzmir, ENSİA ve İZKA’nın uğrayacağı her türlü zararı, İYTE, Teknopark İzmir, ENSİA ve İZKA’nın talebi halinde derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 20. Katılımcıların, fikir/projelerinin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanmaları halinde bu kullanım ve lisanslara uyma konusundaki sorumluluk katılımcıların kendilerine ait olacaktır. Katılımcılar; başkalarının haklarını ihlal etmeleri, başkalarının patentlerini, ticari sırlarını, telif haklarını, tanıtımlarını, gizlilik ve diğer mülkiyet haklarını kullanmaları halinde yarışmadan men edileceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 21. Başvuran, yarışma kapsamında İYTE, Teknopark İzmir, ENSİA ve İZKA’nın yaratacağı fikir/projenin Teknopark İzmir’in saygın kurumsal kimliği ile bağdaşmayan ve buna zarar getirecek hususlar içermediğini ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 22. Ödül almaya hak kazananlar Organizasyon Komitesi tarafından belirlenen jüri üyelerinin değerlendirmesi ile belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları itiraza açık olmayacaktır. www.teknoparkizmir.com.tr sitesinden duyurulacaktır.
 23. Teknopark İzmir yarışma kapsamında takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Katılımcılar, Ideathon-Best For Wind 2024 Ideathon Etkinliği’ne katılımları ile bu değişiklik hakkını kabul etmiş sayılacaklardır. Değiştirilen şart ve hükümleri reddeden herhangi bir katılımcı, yarışmadan diskalifiye edilebilecektir.
 24. Katılımcıların en az 18 yaşında olması gerekmektedir.
 25. Düzenleyici Kuruluşlar tarafına yapılan tüm itirazlar tamamen kendi mutlak takdirine göre yapılmış olup nihai olacaktır.
 26. Düzenleyen Kuruluşlar etkinlik sürecinde kaybolan veya çalınanlar eşyalardan sorumlu değildir.
 27. Yarışmaya başvururken verilen kişisel veriler, başvurudan önce incelemeye sunulan Best For Wind 2024 Ideathon Etkinliği kapsamında, kişisel verilerin işlenmesine ve veri kullanımına ilişkin Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerindeki esaslar çerçevesinde işlenecektir.
 28. Katılımcılar etkinlik süresince genel ahlak kurallarına aykırı davranmamayı, cinsiyet, engelli/maluliyet, fiziksel görüntü, vücut ölçüleri, din, dil ve ırk gibi konularda ayrımcı davranışlar sergilememeyi, diğer takımların/katılımcıların çalışmalarını engelleyecek faaliyetleri gerçekleştirmeyeceğini taahhüt ederler. Düzenleyici Kuruluşlar tarafından, katılımcıları rencide edici ve hakaret içerikli konuşma ve herhangi bir sosyal medya platformundan bildirim yapılmayacaktır.
 29. Katılımcılar, yarışma süresince suç teşkil edecek bir davranış sergilerler ise diskalifiye edilecektir.,
 30. Katılımcıların etkinlik süresince yarışma konusu proje ile ilgilenmeleri, katılımcıların sorumluluğunda olup projenin bizzat katılımcılar tarafından tasarlanması beklenmektedir. Projenin katılımcılar dışında üçüncü kişilerce yürütüldüğünün Düzenleyici Kuruluşlar tarafından tespit edilmesi halinde katılımcılar/takım yarışmadan men edilebilecektir.
 31. Yukarıda sayılan taahhütlerden en az birinin katılımcı tarafından yerine getirilmediğinin yarışma esnasında veya sonrasında tespit edilmesi halinde Teknopark İzmir katılımcının/takımın yarışmadan men edilmesine veya ödülün iptaline karar verebilecektir.
 32. Katılımcı, patent, telif hakkı ile veya ticari sırlarla korunan veya fikri mülkiyet hakkı sahibi tarafından verilecek üçüncü şahıs fikri mülkiyet haklarına veya diğer mülkiyet haklarına tabi olan unsurları içeren bir Proje’yi Organizasyon Komitesi’ne vermemesi gerektiğini, böyle bir Proje’yi Organizasyon Komitesi’ne sunması halinde Best For Wind Ideathon Etkinliği süresiyle sınırlı olmaksızın Düzenleyici Kuruluşlar’a 3. kişilerden bu sebeple yöneltilebilecek her türlü alacak ve talep hakkının muhatabının bizzat kendisi olacağını ilan eder.
 33. Başvuranlar başvurmakla birlikte www.teknoparkizmir.com.tr web sitesinde yer alan tüm açıklamaları, başvuru ve katılım koşullarını okumuş onaylamış olacaktır.
 34. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra takım üyelerinde olabilecek değişiklikler halklailiskiler@teknoparkizmir.com.tr e-posta adresi aracılığıyla 25.02.2024 tarihine kadar bildirilmelidir. Belirtilen tarihten sonra yapılan değişiklikler başvuru hakkının kaybedilmesine neden olacaktır.
 35. İşbu Katılım Şartnamesi 35 maddeden oluşmaktadır. Başvuran tarafından www.teknoparkizmir.com.tr web sitesinden başvuru yapılırken onaylanan Başvuru Şartnamesi, Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri, www.teknoparkizmir.com.tr web sitesinde bulunan tüm açıklamalar, başvuru ve katılım koşulları ile birlikte bir bütündür.

warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

KVKK onayı vermeden Teknopark İzmir Kariyer Birimine ilan ile ilgili başvuru yapamazsınız.