• İYTE Kampüsü Urla-İZMİR
 • +90(232) 765 90 91
 • genelmudurluk@teknoparkizmir.com.tr

HACKHATHON ETKİNLİĞİ KATILIMCISININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ,

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

VE

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ANONİM ŞİRKETİ

HACKHATHON ETKİNLİĞİ KATILIMCISININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (“Etkinlik Sahipleri”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinde yer alan veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Etkinlik Sahipleri tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonların yönetimi
 • Etkinlik’e katılımınızın sağlanması.

 

 

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Etkinlik Sahipleri tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonların, projelerin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla Etkinlik Sahipleri’ne ait basılı veya görsel medya platformlarında yayımlanması.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında; meşru menfaatlerimiz kapsamında tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, açık rızanıza istinaden etkinlik ve organizasyonların, projelerin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması ve Linkedin,  Youtube, Facebook, Instagram, Twitter platformlarında yayımlanması amacıyla yurt dışında mukim Google LLC, Meta Inc., Twitter Inc.’e Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Etkinlik Sahipleri tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonlara katılımınızın sağlanması kapsamında fiziki veya elektronik ortamda fotoğraf veya video çekimi, e-posta, çevrimiçi formlar ve diğer sistemler vasıtayla toplanmaktadır.

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Etkinlik Sahipleri’ne iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Teşekkürler.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
error ikon

KVKK onayı vermeden Teknopark İzmir Kariyer Birimine ilan ile ilgili başvuru yapamazsınız.